Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
Den otevřených dveří
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Proč Zdravá školka > Koncepce

KONCEPCE 

V naší koncepci se odráží především principy křesťanské, etické, estetické a kulturní výchovy, návrat ke kořenům, k tomu, co nové technologie broskev2.pngani jiné výdobytky dnešní doby nepřekonají.
Budeme se opírat o poselství nadčasového pedagoga Jana Ámose Komenského. Protože jeho dílo Informatorium školy mateřské dosud nebylo překonáno…

KONCEPCE V KOSTCE

Klientem je dítě. Zdravá školka se snaží vyvážit jednotlivé aspekty předškolního výchovně-vzdělávacího procesu tak, aby se vzájemně umocňovaly a nabídly dětem maximální hodnotu. Nabízíme vyvážené podnětné prostředí a program, na kterém se podílí kvalitní tým s vysokou osobní morálkou.

Zdravá školka a učitelé

Nejsilnější stránkou školky je kvalitní a sehraný tým odborníků, učitelů a asistentů, kteří mají opravdový zájem o děti. Pracují na svém pedagogickém i osobnostním rozvoji. Svými postoji a jednáním jsou dětem dobrým příkladem.

Pomáháme dětem rozvíjet jejich obdarování, připravujeme je na jejich vlastní cestu, a především chceme být pro naše děti vzorem, který mohou na této cestě následovat.

Zdravá školka a zázemí

Podnětné, útulné, estetické a domácí prostředí – dvoutřídní školka rodinného typu, kapacita jedné třídy je 15 dětí.

Ateliér, polytechnická dílna, čistička vzduchu, zahrada, montessori pomůcky a kvalitní didaktické pomůcky, odborná literatura pro pedagogy a rodiče vhodné vybavení je samozřejmostí.

Zdravá školka a vzdělávání

Rozvíjíme kompetence, které vytváří základ pro další vzdělávání – samostatnost, schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělými, posilujeme volní vlastnosti atd.

Důraz klademe na logiku, matematiku (Hejného metoda viz níže), orientace na chápání obecných dějů ze života, prožitková pedagogika.

Přistupujeme individuálně k jednotlivým dětem (tempo, rozsah znalostí, způsob přijímání informací). Individuální se věnujeme i předškolákům, více zde 

Podporujeme spolupráci (ne soutěžení), vzájemné učení a učení se v souvislostech.

Zdravá školka a výchova

Etická výchova – každý den je pro nás darem.malina.png

Ukazujeme dětem, že zájem jeden o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, přijímání slabších je cestou k hezkým mezilidským vztahům a skutečné radosti ze života. Opíráme se o křesťanské duchovní hodnoty a hodnotové pilíře učitele národů J. A. Komenského.

Jazyková výchova zaměřená na zvládnutí potřebné výbavy mateřského jazyka včetně výslovnosti pro nástup do ZŠ propojená pouze se seznamováním (v podstatě jen nějakou registrací) s cizím jazykem – aby dítě vědělo, že cizí jazyky existují. Pokud dítě nežije v bilingvním prostředí, nezískává výukou

cizího jazyka žádný prokazatelný náskok před dětmi, které se s výukou angličtiny setkají až na ZŠ. Naopak se často stává, že děti pokulhávají s výslovností v mateřském jazyce a nejsou dostatečně připraveny na školní docházku.

Výrazně posílená estetická výchova, zejména v oblasti výtvarné a hudební.

Základní společenská etiketa.

Pohybová výchova – maximum pohybu během dne, vlastní konzultující fyzioterapeut.

Respektující výchova – přístup, ve kterém především vlastním příkladem učíme děti přijímat druhého takového, jaký je. Opíráme se o hodnotové pilíře českého psychologa Zdeňka Matějčka.

Environmentální výchova – proaktivní vztah k životnímu prostředí (vlastní záhonek s bylinkami a zeleninou, péče o pokojové rostliny, třídění odpadu aj.).

Zdravá školka a nadstandardy

Dohled fyzioterapeuta – workshopy pro pedagogy, cvičení pro děti.

Logoped – individuální a skupinová péče pro děti 1x týdně.

Atletika – jednou týdně 45 minut atletické přípravky pro nejmenší pod vedením zkušené trenérky.

Canisterapie – návštěvy našeho kamaráda Edy přímo ve školce 😊

Možnost umístění dítěte v budově Zdravé školky od 7 do 17 hodin. Oficiální provoz školky je od 8 do 16 hodin, v brzkých ranních hodinách a pozdních odpoledních hodinách zajišťuje dohled dětí Hlídací služba Zdravé školky. O děti pečuje proškolený a kompetentní personál.

Stříhání dětí v prostorách Zdravé školky – na přání rodičů je možné domluvit osobní návštěvu kadeřnice, která dětem ostříhá vlásky. Tuto službu si rodič hradí nad rámec školného (cca 100,-Kč).

Bio potraviny v jídelníčku – zejména čaje, sirupy, mléčné výrobky, prvky zdravé výživy (nikoli výstřední makrobiotická strava, ale pestrost, sladíme medem, třtinovým cukrem, nebo datlovým sirupem) mléčné výrobky střídmě, vápník doplňujeme i z jiných potravinových zdrojů).

Zdravá školka a metody práce

Prožitková pedagogika – téma, o kterém si s dětmi povídáme, prohlubujeme praktickým zážitkem, např. exkurzí, výletem či přímou praktickou činností ve školce. Vedeme děti k samostatnosti, schopnosti prakticky uvažovat a za své činy nést zodpovědnost.

Montessori pomůcky – zejména v odpolední části dne, při postupném vstávání po odpočinku či spánku.

Hejného matematika – proškolené učitelky učí unikátní metodou prof. Hejného.

Děti čtou dětem – čtení a workshopy s dětmi z Primaškoly.

Keramika, grafika, kombinované výtvarné techniky, kutilství – rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, trpělivosti náročnější práci dokončit.

Pravidelně se účastníme kurzů plavání, lyžování a pětidenního ozdravného pobytu mimo Ostravu (dle zájmu rodičů).

Zdravá školka a prázdniny

Příměstské tábory nejen pro „naše“ děti – 3 čtrnáctidenní (resp. desetidenní) tematicky zaměřené turnusy. Více zde 

Prázdninový provoz formou příměstských táborů od 7-16 hodin.

Zdravá školka je mimo provoz ve dnech státních svátků, v období letních prázdnin mimo 6 týdnů – viz výše a v období Vánoc dle prázdninových standardů pro základní a střední školy.

Zdravá školka a rodiče

Primární zodpovědnost za vzdělání dětí je v rukou rodičů. Velmi si vážíme jejich důvěry, pokud nám svěří své dítě.angrest.png

Do školky přijímáme děti zpravidla od 3 let. Mladší děti přijímáme po důkladném zvážení (dítě by mělo být dostatečně vyzrálé, aby byl pobyt ve školce pro něj přínosem, nikoli újmou).

Rodiče, kteří se rozhodnou pro Zdravou školku, preferují pro výchovu a předškolní vzdělávání svých dětí klidnější rodinnou atmosféru, důraz na etický rozměr výchovy, transparentní koncept s konkrétními aktivitami a laskavý, ale důsledný přístup.

Součástí procesu tvorby prostředí, kde se děti cítí dobře, jsou také aktivity, do kterých se rodiče zapojují. Jde o pedagogickou diagnostiku, konzultace a společné akce pro rodiče s dětmi. Spolupráce školky a rodiny pomáhá dítěti správně nastavit hranice ve výchově a vzájemnou důvěru.

V menším kolektivu očekáváme pevnější vztahy a lepší individuální kontakt učitele (asistenta), rodiče a dítěte. Naším cílem jsou vlídné a přátelské vztahy mezi dětmi a pedagogickými i provozními zaměstnanci, pedagogickými i provozními zaměstnanci a rodiči, mezi dětmi navzájem a mezi zaměstnanci Zdravé školky navzájem. Očekáváme úzkou spolupráci školy s rodinou a otevřenou komunikaci.

Pravidelně 1x týdně obdrží rodiče informační e-mail o plánovaných aktivitách, 2x ročně je rodičům předáno písemné slovní hodnocení dítěte.