Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
9
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
10
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
11
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
12
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
13
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
14
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
15
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
16
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
17
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
18
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
19
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
20
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
21
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
22
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
23
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
24
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
25
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
26
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
27
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
28
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
29
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
30
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
31
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
1
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
2
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
3
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
4
Léto ve Zdravé školce, příměstské tábory 2024
Prázdninové foto
Drobečková navigace

Úvod > Formalitky > Školní řád

Školní řád

Identifikační údaje mateřské školy:                                                           angrest.png

Název právnické osoby, sídlo:

Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o.

Na Nivách 311/33, Ostrava – Zábřeh, 700 30

Ředitelka a jednatelka:

Bc. Kamila Rozehnalová

Zřizovatel:

Bc. Kamila Rozehnalová

Kontaktní údaje:

Telefon: 775 257 208

E-mail: info@zdraváskolka.cz

www.zdravaskolka.cz

 

Školní řád je zpracován na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Denní program:

 • Provoz MŠ ZDRAVÍ s.r.o. je od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.
 • MŠ ZDRAVÍ s.r.o. poskytuje v rámci svých služeb také hlídací službu. Rodiče mají možnost využít této služby v ranních a odpoledních hodinách a to od 7:00 – 8:00 hod. od pondělka do pátku a od 16:00 – 17:00 hod. od pondělka do čtvrtku, kdy o děti pečuje proškolený personál MŠ ZDRAVÍ s.r.o.
 • Od 8:00 do 10:15 hod. hry a činnosti dle volby dětí, komunitní kruh, cvičení, dopolední svačina, řízená činnost s možností výběru.
 • Od 10:15 do 11:45 hod. pobyt venku.
 • Od 11:45 do 12:15 hod. oběd, stomatologická péče.
 • Od 12:15 do 14:30 hod. odpočinek, spánek, relaxační činnost pro nespící děti, individuální péče pro předškolní děti, logopedická chvilka, relaxace.
 • Od 14:30 do 16:00 postupná odpolední svačina, hry a činnosti dle volby dětí, pobyt venku.
 • Doporučený ranní příchod do Zdravé školky je do 8:30.

Nadstandardní péče:

 • Snížený počet dětí ve třídě (kapacita MŠ ve dvou třídách je 30 dětí).
 • Logopedická preventivní individuální a skupinová péče (1x týdně).
 • Dohled, diagnostika a cvičení s fyzioterapeutem.
 • Pravidelné výlety, exkurze a návštěvy kulturních akcí v ceně školného.
 • Bruslení, atletika, canisterapie.
 • Slovní hodnocení 2x ročně.
 • Konzultace s rodiči k pedagogické diagnostice jejich dětí (předškoláci – leden, ostatní děti - červen)
 • Ostatní viz Ceník.

Práva dětí:

 • Všechny děti mají veškerá práva uvedená v Úmluvě o právech dětí a Listině lidských práv a svobod.
 • Dítě má právo na rozvoj a kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.
 • Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 • Dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 • Dítě má právo na akceptování svých vývojových specifik a potřeb.

Práva rodičů (resp. zákonných zástupců dětí):      

 • Ucházet se o zařazení svého dítěte do Zdravé školky formou zápisu, který probíhá každoročně v řádně vypsaném termínu. Umožňuje-li to kapacita zařízení, může ředitelka MŠ ZDRAVÍ dítě zařadit do předškolního vzdělávání i v průběhu školního roku (viz Kritéria a podmínky pro přijetí dítěte na školní rok 2023-2024 na webových stránkách Zdravé školky).
 • Zákonný zástupce má právo na aktuální informace o svém dítěti (zdravotní stav, pokroky ve vývoji, průběh a výsledky ve vzdělávání, chování apod.).
 • Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 • Přivést dítě v kteroukoli denní dobu provozu MŠ (doporučujeme do 8:30, aby dítě mělo prostor k činnostem dle jeho volby).
 • Kdykoli si dítě vyzvednout.
 • Zákonný zástupce má právo na informace týkající se Školního vzdělávacího programu Zdravé školky a jeho realizace, dále na informace o svém dítěti, které poskytují učitelky přímo ve třídě. Jedná-li se o citlivé informace nebo o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka s rodičem termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost.
 • Zákonný zástupce má právo na informace ohledně stravování dítěte (skladba jídelníčku, vlastní stravování dítěte, zařazení dietních omezení doložených lékařskou zprávou).
 • Rodič má právo na zohlednění speciálně vzdělávacích potřeb dítěte, jsou-li předem před nástupem do Zdravé školky (popř. v průběhu docházky) a konzultovány s ředitelkou MŠ nebo doloženy lékařskou zprávou, zprávou z Pedagogicko-psychologické poradny, zprávou ze Speciálně pedagogického centra či zprávou klinického psychologa.
 • Rodič má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte (náměty, podněty či stížnosti v průběhu roku podávat k ředitelce školy).
 • Rodič má právo přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě i na zahradě po předchozí dohodě s učitelkou či ředitelkou.
 • Rodič má právo na diskrétnost a ochranu osobních dat.

Povinnosti rodičů (resp. zákonných zástupců):

 • Dodržovat školní řád.
 • Neprodleně (nejpozději do 3 dnů) hlásit jakékoli změny uvedené ve školní matrice (zejména zdravotního stavu dítěte, změny bydliště, kontakty, změny související s rodičovskou péčí – rozhodnutí soudu aj.).
 • Předat dítě osobně učitelce (ředitelce), popř. v ranních hodinách hlídací službě (od 7:00 do 8:00). Zaměstnanci Zdravé školky nezodpovídají za děti v šatně, které nebyly osobně předány. Zákonný zástupce také přebírá zodpovědnost za dítě v momentě, kdy dítě vyzvedává.
 • Přivést do Zdravé školky pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, rýma, průjem, zvracení, vši jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na zaměstnance Zdravé školky. Při předání dítěte učitelce (ředitelce, hlídací službě) sdělí zákonný zástupce pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i personálu školy! Výskyt každého závažného infekčního onemocnění v rodině (neštovice, příušnice, spála, žloutenka, vši apod.) hlásí zákonný zástupce ihned učitelce (popř. ředitelce). V případě akutních infekčních stavů zaměstnanci Zdravé školky nepodávají dětem žádné léky a dítě s projevujícími se příznaky infekčního onemocnění uloží na lehátko do izolace od dětského kolektivu a zajistí mu klid, teplo, dostatek tekutin a neprodleně informují zákonné zástupce, ti jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratším čase.
 • Pokud zákonný zástupce požaduje podání léků pro jeho dítě, je povinen doložit od lékaře dávkování. Podávání léků je možné pouze v případě, že dítě potřebuje lék pravidelně (alergie, diety apod.) a to na základě lékařského doporučení. V tomto doporučení musí být také sdělení, že dítě je zdrávo a může do kolektivu dětí.
 • Na základě žádosti učitelky či ředitelky doložit zdravotní stav dítěte potvrzením dětského lékaře (zpravidla při projevech chronického onemocnění, alergií nebo po nemoci).
 • Oznámit učitelce (ředitelce) závažné okolnosti, které mohou ovlivnit chování a celkový stav dítěte.
 • Neprodleně vyzvednout dítě, které v průběhu pobytu v MŠ vykáže známky nemoci (teplota, zvracení, průjem, bolesti, popř. projevy infekčních nemocí apod.). Učitelka (ředitelka) při tomto zjištění okamžitě kontaktuje rodiče telefonicky.
 • Nahlásit nepřítomnost dítěte: Osobně nebo telefonicky na čísle 773 278 599 vždy do 10:30 předchozího dne. Pokud má dítě již nahlášenou stravu, je možné si ji vyzvednout v MŠ od 11:30 do 11:40. V případě nevyzvednutí oběda v tomto časovém rozmezí je možné vydat oběd až po vydání obědů dětem a zaměstnancům, kteří se stravují přímo v mateřské škole, strava bude vydána pouze do vlastních přenosných nádob. V pátek se automaticky hlásí strava na pondělí všem dětem, které nebyly řádně odhlášeny. 
 • Podle zákona 561/2004 sb., § 119 mají na školní stravování nárok pouze děti v době jejich pobytu v MŠ. Za pobyt v MŠ se rovněž považuje první den neplánované nepřítomnosti dítěte (nemoc, úraz). Tento den může zákonný zástupce odebrat jídlo pouze do vlastního jídlonosiče a to vždy v době výdeje od 11.30 do 12:00. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte se již nejedná o školní stravování a neodhlášená strava je účtována v plné výši bez finanční dotace. 
 • Zodpovídá za vhodné ošacení a obuv dítěte (pohodlné oblečení a obuv do třídy, oblečení a obuv na pobyt venku, pláštěnku, holínky, náhradní spodní prádlo a punčocháče zejména u mladších dětí, pyžamko. Oblečení i obuv je rodič povinen označit jménem, rodič rovněž zodpovídá za pravidelnou výměnu použitých či zašpiněných oděvů, popř. obuvi. Zajistí výměnu pyžama dítěte 1x týdně. 
 • U dětí se speciálními potřebami, které používají pleny na spaní je povinen zajistit dostatečnou zásobu plen, přebalovacích podložek a větší množství náhradního oblečení. 
 • Sledovat informace na nástěnkách, internetových stránkách Zdravé školky (www.zdravaskolka.cz) a v elektronické poště a seznámit se školním řádem i osoby zmocněné k předávání a vyzvedávání jeho dítěte. 
 • Dodržovat provozní dobu MŠ ZDRAVÍ s.r.o., popř. provozní dobu hlídací služby.
 • Respektovat zákaz kouření v celém areálu Zdravé školky (v budově i na školní zahradě).
 • Dodržovat datum splatnosti školného a stravného na daný měsíc (viz smlouva).
 • Dodržovat smluvní podmínky v celém rozsahu.

Pravidla při vyzvedávání dětí z MŠ:

Zákonný zástupce zodpovídá za své dítě do doby, než je osobně předá učitelce a přebírá odpovědnost za své dítě při převzetí (při příchodu pro dítě) ve třídě či na školní zahradě. V případě, že se s dítětem chce zdržet ve třídě či na školní zahradě, personál Zdravé školky již nezodpovídá za bezpečnost a chování dítěte a má se za to, že dítě je rodiči předáno.

Zdravá školka nenese zodpovědnost za případné poškození náušnic, prstýnků, řetízků či náramků a nákladných hraček, které nesouvisejí se vzdělávací činností v MŠ. V toleranci je jedna vlastní hračka (větší), z bezpečnostních důvodů doporučujeme plyšáka.

Pravidla upravující vzájemné vztahy dětí a dospělých ve Zdravé školce:

 • Vzájemné vztahy výše uvedených osob vycházejí ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Děti se řídí pokyny učitelek a ostatních dospělých zaměstnanců Zdravé školky z hlediska nastavených pravidel bezpečného chování dětí v MŠ i dle souboru pravidel ve své třídě.
 • Všichni zaměstnanci Zdravé školky a zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel, společně usilují o předání těchto pravidel dětem, učí a podporují je mj. pozdravit, požádat a poděkovat. Učí a podporují děti, aby chránily své zdraví a zdraví ostatních dětí, neničily majetek Zdravé školky a ostatních dětí.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou na základě zdvořilé komunikace.
 • Učitelky mateřské školy přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. O metodách a postupech pro naplnění výchovně vzdělávacích cílů školy rozhoduje ředitelka MŠ. Pedagogičtí pracovníci nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbá na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobuje délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám.

Zápis, povinnost předškolního vzdělávání a způsob jeho plnění:

Zápis k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná dle §34 odst.2 Školského zákona v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2024 – 2025 budou zveřejněna na webových stránkách MŠ Zdraví s.r.o. minimálně 14 dnů před vyhlášením zápisu. Do mateřské školy lze přijmout i dítě dvouleté za předpokladu, že je toto dítě schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a dodržovat základní hygienické návyky. Mateřská škola nemá zákonnou povinnost přijímat dvouleté děti. Přijímání těchto dětí je zcela v kompetenci ředitelky Zdravé školky.                                                    

Povinné předškolní vzdělávání: 

Dle § 34a Zákona č. 561/2004 sb. je pro děti, které do 31. srpna aktuálního roku dosáhnou věku pěti let, od 1. září předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech mimo dny, na které připadá období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku na ZŠ a SŠ. Právo dítěte se vzdělávat v MŠ i v těchto dnech není dotčeno. Délka povinného předškolního vzdělávání je stanovena v rozsahu minimálně 4 hodiny dopoledne. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy a to:

 • písemně na e-mailové adrese: info@zdravaskolka.cz, ve znění - jméno a příjmení dítěte, třída, nepřítomnost od – do (či nástup dne), důvod nepřítomnosti,
 • telefonicky formou SMS zprávy na čísle 773278599 ve znění - jméno a příjmení dítěte, nepřítomnost od – do (či nástup dne), důvod nepřítomnosti.

Po návratu dítěte do školy je zákonný zástupce povinen omluvit absenci s uvedením důvodu písemně v Omluvném listu v třídní knize.

Individuální vzdělávání:

Dle § 34b Zákona č. 561/2004 sb. může zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na měsíc prosinec.

Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Distanční vzdělávání v MŠ:

Distanční vzdělávání definuje §184a zákona 561/2004sb.

Distanční vzdělávání je určeno pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Povinností mateřské školy je zajistit vzdělávání distančním způsobem v zákonem vymezených mimořádných situacích.

Povinností dětí je se tímto způsobem vzdělávat.

Povinné distanční vzdělávání nelze vyhlásit v době, kdy v mateřské škole ředitelka rozhodne o omezení nebo přerušení provozu z jiného důvodu, než je uveden v §184a zákona 561/2004sb, dále pokud je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy (více jak 50 %) či pokud jsou děti nepřítomny v MŠ z jiných důvodů, dále na základě pouhého doporučení KHS nebo z důvodu karantény nebo nemoci zaměstnanců MŠ.

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání:

 • Distanční vzdělávání bude probíhat s ohledem na aktuální situaci, možnosti rodičů a domácí podmínky, ve kterých dítě žije.
 • Mimo aktivity plánované v daném období a v daném vzdělávacím bloku dle Školního vzdělávacího programu a Třídního plánu bude nabídka obohacena především tipy na společné aktivity dětí a rodičů.
 • Zdravá školka však v distančním modelu nemůže zajistit plnohodnotnou výuku všech výchovně-vzdělávacích oblastí (např. sociální dovednosti).
 • Materiály, předlohy a metodické postupy budou rozesílány e-mailem zákonným zástupcům. Rovněž je možné si výše uvedené vyzvednout osobně v tištěné podobě ve Zdravé školce. Zákonný zástupce si rovněž může ze Zdravé školky po osobní domluvě s učitelkou či ředitelkou zapůjčit pomůcky, které dítě podpoří při plnění zaslaných aktivit.
 • Děti se budou vzdělávat také formou online, a to v maximálním týdenním rozsahu 30 minut (15 minut logopedická prevence, 15 minut interaktivní příběh či pohádka).
 • Bude-li dítě nemocné nebo se z jiných důvodů distančního vzdělávání nezúčastní, je zákonný zástupce povinen jej písemně e-mailem či SMS omluvit a následně při obnovení provozu Zdravé školky zapsat řádně důvody neúčasti do omluvného listu.
 • Zákonní zástupci ukládají vypracované úkoly, grafomotorické listy či výtvarné práce do tzv. domácího portfolia, které při obnovení provozu Zdravé školky předají učitelce. Dítě mohou u aktivit také fotografovat a záznamy vložit do portfolia nebo dokumentaci zaslat na školní e-mail info@zdravaskolka.cz, nebo zveřejnit na FB ve skupině pro distanční vzdělávání.
 • Hodnocení bude mít především charakter motivační zpětné vazby e-mailem, při online setkání či na FB ve skupině pro distanční vzdělávání.

Ukončení docházky do mateřské školy:

Zákonný zástupce dítěte může ukončit docházku dítěte do mateřské školy písemnou výpovědí (viz smlouva). Ředitelka dále může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy (§ 35 zákona 561/2004 Sb.) jestliže:

 • Dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy déle než 14 dnů. Poté upozorní ředitelka školy rodiče písemně na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Neomluví-li rodiče dítě ani po písemném upozornění, rozhodne ředitelka školy o ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte dětský lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Provoz mateřské školy v období vánočních prázdnin, školních letních prázdnin a státních svátků ve školním roce 2023 - 2024:

V době vánočních prázdnin je Zdravá školka uzavřena od 22.12.2023 do 1.1.2024 včetně. V období letních prázdnin je zajištěn provoz formou Příměstských táborů po dobu 6-ti týdnů, které jsou rozděleny do tří turnusů. Přihlásit se mohou i děti, které nejsou zapsány v MŠ Zdraví s.r.o. Termíny Příměstských táborů: 1.turnus 8.-19.7.2024, 2.turnus 22.7.-2.8.2024, 3.turnus 5.-16.8.2024. V období státních svátků je MŠ uzavřena.

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) a další platby:

Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o. je soukromou mateřskou školou, kde je vzdělávání provozováno za úplatu. Ceník Zdravé školky je uveden na webových stránkách školy - zdravaskolka.cz - a je rovněž nedílnou součástí smlouvy mezi MŠ Zdraví s.r.o. a zákonnými zástupci.

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

Péče o bezpečnost dětí při vzdělávání:

MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří přiměřené podmínky pro jejich zdravý vývoj.

 • V celém areálu Zdravé školky platí zákaz nošení, distribuce či užívání návykových látek.
 • Do prostor Zdravé školky není dovolen vstup se zvířaty, pokud tyto nejsou součástí vzdělávacího procesu.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Za bezpečnost dětí během pobytu v mateřské škole odpovídají učitelky a ředitelka, a to od doby převzetí dítěte od rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho předání rodičům nebo jimi pověřené osobě nebo jinému pedagogovi školy.

Na veřejném prostranství se děti přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech. Skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci, skupina využívá k přesunu především chodníků a levé krajnice vozovky. Děti nosí reflexní bezpečnostní vesty. Při přecházení vozovky pedagogický doprovod používá v případě potřeby zastavovací terč.

Vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno, pouze když není vyznačen přechod

pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny. Využívají se pouze známá a bezpečná místa.

Za bezpečnost dětí v době využití hlídací služby (tj. 7:00 – 8:00 hod. a 16:00 -17:00 hod.) zodpovídá osoba, jíž jsou děti svěřeny – proškolený zaměstnanec MŠ ZDRAVÍ s.r.o.

Dojde-li k úrazu dítěte, poskytne učitelka (popř. zaměstnanec vykonávající hlídací službu) první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření a ihned kontaktuje zákonné zástupce. Sepíše záznam o stavu a provedených opatřeních do knihy úrazů.

Při závažném úrazu a nutnosti převozu dítěte do nemocnice může ředitelka pověřit pedagogického pracovníka jako doprovod dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

Bezpečnost na akcích s rodiči:

 • V případě konání akcí s rodiči (besídky, slavnosti, projektové dny, brigády), které se konají za přítomnosti rodičů či jiných zákonných zástupců, nesou za dítě plnou odpovědnost rodiče, resp. zákonní zástupci, nebo pověřené osoby. Jestliže se akce zúčastní dítě, které nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pověřený pracovník školy do doby předání dítěte zákonnému zástupci.
 • V případě, že si rodiče vyzvedli své dítě z MŠ a ihned se přesunuli na místo konání akce, tehdy již není dítě v péči MŠ a škola již nenese zodpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky č.64/2005 Sb. (úrazy dětí mládeže, studentů). V průběhu konání celé akce jsou všichni zúčastnění povinni neustále dodržovat všechny zásady bezpečnosti. Je-li součástí akce oheň, je již před jeho zapálením stanovena osoba, která bude přikládat a bude zajišťovat celkový dohled ohniště, včetně úplného uhašení.
 • Přihodí-li se někomu úraz, je možné vyžádat první pomoc u zaměstnanců Zdravé školky. V případě společných aktivit pořádaných školou je zákonný zástupce zajistit takový dohled nad dítětem, aby byl garantem jeho bezpečnosti. Aktivity pořádané školou jsou určeny pro děti přijaté k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonné zástupce.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, tablety, chytré mobily) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

S tematicky zaměřenými aktivitami se děti setkávají v komunitním kruhu, při společné tvorbě pravidel soužití v MŠ a pravidelným začleňováním prvků etické výchovy během týdenních činností. Rovněž využíváme nabídek externích programů zaměřených na prevenci patologických jevů.

Podmínky zacházení s majetkem MŠ:

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s hračkami, vzdělávacími potřebami a vybavením MŠ a nepoškozovaly ostatní majetek.

Dojde-li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, budou zák. zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádáni o její opravu. MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do Zdravé školky bez vědomí a souhlasu učitelky.

Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou rodiče (resp. zákonní zástupci) povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce (ředitelce).

MŠ Zdraví s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizace školního řádu v průběhu školního roku. O aktualizaci budou rodiče/zákonní zástupci informováni nejdéle do 5-ti dnů od provedení aktualizace a to formou zaslání na email, který uvede rodič/zákonný zástupce jako svůj kontaktní.

  

Se školním řádem jsou rodiče seznamováni každoročně v září na schůzce rodičů nebo zasláním prostřednictvím e-mailu v elektronické podobě. Rodiče, jejichž dítě nastoupilo do MŠ v průběhu školního roku, jsou se školním řádem seznámeni nejpozději do 3 dnů od nástupu, zaměstnanci MŠ ZDRAVÍ s.r.o. v den nástupu do zaměstnání. Seznámení se školním řádem stvrdí zákonní zástupci i zaměstnanci svým podpisem. Školní řád je trvale k dispozici v prostorách šatny.

 

Aktualizováno dne 1.9.2023

Vypracovala Bc. Kamila Rozehnalová, ředitelka MŠ Zdraví s.r.o.