Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
Zápis na školní rok 2024 - 2025
15
Zápis na školní rok 2024 - 2025
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Formalitky > Zápis > Kritéria a podmínky pro přijetí dítěte 2024 - 2025

Kritéria a podmínky pro přijetí dítěte 2024 - 2025Vyvěšeno: 16. 4. 2024
Sejmuto:

Ředitelka Mateřské školy Zdraví, s.r.o., Na Nivách 311/33, 700 30 Ostrava -Zábřeh (dále jen Zdravá školka) Bc. Kamila Rozehnalová vymezuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí předpokládaný počet dětí, které lze k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce přijmout s ohledem na kapacitu mateřské školy uvedenou ve školském rejstříku.

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka Zdravé školky tato kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kritéria a podmínky pro přijetí dítěte 2024/2025

 • Celková kapacita Zdravé školky činí 30 dětí. Děti budou přijímány do dvou samostatných tříd.
 • Ředitelka Zdravé školky si vymezuje pravomoc určit počet dětí ve třídách variabilně v souladu s hygienickými podmínkami. Maximální počet v jedné ze tříd je 18 dětí a minimální počet pro otevření 2. třídy je 5 dětí a maximální do výše uvedené kapacity.
 • Volná kapacita od 1. 9. 2024 je ke dni 16. 4. 2024 8 dětí. Uvedená kapacita se však může kdykoli změnit.
 • Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (termín zápisu) do Zdravé školky na školní rok 2024/2025 je stanoven na den 14. a 15. 5. 2024.
 • Přihlášku je možné podat osobně ve výše uvedeném termínu od 8:00 – 16:00. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si objednat konkrétní termín (den a čas) e-mailem nebo telefonicky. Přihlásit dítě k zápisu lze i následujícími způsoby: Do datové schránky školy (575xqig) s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou (rozhodující je datum podání na poštu). Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem nebo bez uznávaného elektronického podpisu), k žádosti se nepřihlíží.
 • Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování dle očkovacího kalendáře ČR nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku pěti let, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky; k přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně, pokud to umožní kapacita Zdravé školky po uspokojení žádostí všech zájemců, jejichž děti dovrší 3 let před začátkem školního roku 2024/2025, s přihlédnutím k sociální zralosti dvouletého dítěte.
 • Přednostně budou přijati uchazeči k povinnému předškolnímu vzdělávání k celodennímu vzdělávání, dále děti mladší na celodenní vzdělávání a dále pak sourozenci již zapsaných dětí.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Ředitelka Zdravé školky může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • K zápisu je nutné přiložit řádně vyplněnou žádost o přijetí s lékařským potvrzením o řádném očkování (pokud se nejedná o dítě, které do 31. 8. 2024 dosáhne věku pěti let) a rodný list. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit formu Individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2024.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijeti 2024/2025 (pdf)

Ceník 2024/2025 (pdf)

Doplňující informace a postup pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

 • Řádný termín nástupu do Zdravé školky je 1. 9. 2024.
 • Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Zdravá školka zastoupená ředitelkou má právo být zákonnými zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce informována o údajích o předchozím vzdělávání, o státním občanství, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále o jménu a příjmení zákonného zástupce a místě jeho trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, popř. o adrese pro doručování písemností a telefonického spojení. Tyto zmíněné údaje poskytují rodiče až pro účely školní matriky.
 • Je-li v řádném termínu zápisu ředitelce Zdravé školky podáno více žádostí, než připouští schválení kapacita, rozhoduje ředitelka o přijetí dětí dle uvedených kritérií. Pokud nastane situace, kdy je možné dle aktuálních kritérií přijmout méně dětí, než je počet podaných žádostí, rozhoduje se losováním. Losuje ředitelka Zdravé školky za účasti jednoho dalšího zaměstnance Zdravé školky a jednoho zákonného zástupce již zapsaného dítěte. Losování se mohou účastnit také rodiče losovaných dětí. O provedeném losování se vyhotoví zápis, který všechny zúčastněné osoby stvrdí podpisem. Výsledek losování, resp. děti vylosované jako přijaté, zveřejní ředitelka Zdravé školky v seznamu přijatých dětí na webových stránkách MŠ pod přiděleným registračním číslem. Termín losování vyhlásí ředitelka pouze v případě, že daná situace nastane, a to po termínu zápisu, nejpozději však 22. 5. 2024. Termín zveřejní na webových stránkách Zdravé školky a vstupních dveřích Zdravé školky. Losování se mohou účastnit také zákonní zástupci dětí, kteří podali v řádném termínu zápisu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Zdravé školky.
 • V případě, že kapacita Zdravé školky uvedená ve školském rejstříku nebude naplněna v rámci zápisu pro školní rok 2024/2025, lze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce v tzv. dodatečném zápisu, jehož termín je stanoven na úterý 27. 8. 2024 od 8:00 – 16:00.
 • V případě, že i po dodatečném zápisu nebude kapacita Zdravé školky naplněna nebo se uvolní místo ve Zdravé školce v průběhu školního roku 2024/2025, lze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání v průběhu aktuálního školního roku.
 • V rámci rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce v průběhu školního roku budou aplikovány podmínky a kritéria zápisu pro školní rok 2024/2025 obdobně.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (kódem). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu do budovy) a na webových stránkách Zdravé školky zde a průběžně se aktualizuje. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst., 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vyhotovení.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních rukou. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky Zdravé školky.

Ostrava, dne 16. 4. 2024 Bc. Kamila Rozehnalová, ředitelka


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 06. 2024 17:43