Vize a koncepce

VIZE

V naší koncepci se budou odrážet především principy etické, estetické a kulturní výchovy, návrat ke kořenům, k tomu, co nové technologie ani jiné výdobytky dnešní doby nepřekonají. Budeme se opírat o poselství nadčasového filosofa a pedagoga Jana Ámose Komenského.

KONCEPCE V KOSTCE

Klientem je dítě. Zdravá školka se snaží vyvážit jednotlivé aspekty předškolního výchovně-vzdělávacího procesu tak, aby se vzájemně umocňovaly a nabídly dětem maximální hodnotu. Nabízíme vyvážené podnětné prostředí a program, na kterém se podílí kvalitní tým s vysokou osobní morálkou.

1 Zdravá školka a učitelé

Nejsilnější stránkou školky je kvalitní a sehraný tým odborníků, učitelů a asistentů, kteří mají opravdový zájem o děti. Pracují na svém pedagogickém i osobnostním rozvoji. Svými postoji a jednáním jsou dětem dobrým příkladem.

Pomáháme dětem rozvíjet jejich obdarování, připravujeme je na jejich vlastní cestu a především chceme být pro naše děti vzorem, který mohou na této cestě následovat.

 2 Zdravá školka a zázemí

Podnětné, útulné, estetické a domácí prostředí – dvoutřídní školka rodinného typu, kapacita jedné třídy je 15 dětí.

Ateliér, dílna, čistička vzduchu, zahrada, montessori pomůcky, kvalitní vybavení.

 3 Zdravá školka a vzdělávání

Rozvoj kompetencí, které vytváří základ pro další vzdělávání – samostatnost.

Důraz na logiku, matematiku (Hejného metoda viz níže), orientace na chápání obecných dějů ze života, prožitková pedagogika.

Individuální přístup k jednotlivým dětem (tempo, rozsah znalostí, způsob přijímání informací). Individuální péče pro předškoláky.

Podporujeme spolupráci (ne soutěžení), vzájemné učení a učení se v souvislostech.

 4 Zdravá školka a výchova

Etická výchova – každý den je pro nás darem.

Ukazujeme dětem, že zájem jeden o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, přijímání slabších je cestou k hezkým mezilidským vztahům a skutečné radosti ze života. Opíráme se o hodnotové pilíře učitele národů J. A. Komenského.

Jazyková výchova zaměřená na zvládnutí potřebné výbavy mateřského jazyka včetně výslovnosti pro nástup do ZŠ propojená pouze se seznamováním (v podstatě jen nějakou registrací) s cizím jazykem – aby dítě vědělo, že cizí jazyky existují. Pokud dítě nežije v bilingvním prostředí, nezískává výukou cizího jazyka žádný prokazatelný náskok před dětmi, které se s výukou angličtiny setkají až na ZŠ. Naopak se často stává, že děti pokulhávají s výslovností v mateřském jazyce a nejsou dostatečně připraveny na školní docházku.

Výrazně posílená estetická výchova, zejména v oblasti výtvarné a hudební.

Základní společenská etiketa.

Pohybová výchova  – maximum pohybu během dne, vlastní konzultující fyzioterapeut.

Respektující výchova – přístup, ve kterém především vlastním příkladem učíme děti přijímat druhého takového, jaký je. Opíráme se o hodnotové pilíře českého psychologa Zdeňka Matějčka.

Environmentální výchova – proaktivní vztah k životnímu prostředí (vlastní záhonek s bylinkami a zeleninou, třídění odpadu, akvárium a šnečci ve třídě – děti se samy starají o zvířátka).

 5 Zdravá školka a nadstandardy

Dohled fyzioterapeuta – workshopy pro pedagogy, cvičení pro děti.

Logoped  – individuální a skupinová péče pro děti 1x týdně.

Tyfloped – individuální péče v oblasti prevence zrakových vad.

Možnost umístění dítěte v budově Zdravé školky od 7 do 17 hodin. Oficiální provoz školky je od 8 do 16 hodin, v brzkých ranních hodinách a pozdních odpoledních hodinách zajišťuje dohled dětí Hlídací služba Zdravé školky. O děti pečuje proškolený a kompetentní personál

Stříhání dětí v prostorách Zdravé školky – jednou za 2 měsíce do školky dochází kadeřnice a na přání rodičů ostříhá dětem vlásky. Tuto službu si rodič hradí nad rámec školného (cca 100,-Kč).

Bio potraviny v jídelníčku – zejména čaje, sirupy, mléčné výrobky, prvky zdravé výživy (nikoli výstřední makrobiotická strava, ale pestrost, sladíme medem nebo třtinovým cukrem, mléčné výrobky střídmě, vápník doplňujeme z jiných potravinových zdrojů).

 6 Zdravá školka a metody práce

Kvalita a úroveň vzdělávání ohodnocená nejen rodiči, ale také nadprůměrným hodnocením České školní inspekce.

Prožitková pedagogika – téma, o kterém si s dětmi povídáme, prohlubujeme praktickým zážitkem, např. exkurzí, výletem či přímou praktickou činností ve školce. Vedeme děti k samostatnosti, schopnosti prakticky uvažovat a za své činy nést zodpovědnost.

Montessori prvky – jedno dopoledne týdně.

Hejného matematika – unikátní metoda prof. Hejného.

Děti čtou dětem – čtení a workshopy s dětmi ze základní školy.

Keramika, grafika, kombinované výtvarné techniky, kutilství – rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, trpělivosti náročnější práci dokončit.

Pravidelně se účastníme kurzů plavání, lyžování a pětidenního ozdravného pobytu mimo Ostravu.

 7 Zdravá školka a prázdniny

Příměstské tábory nejen pro „naše“ děti – 3 čtrnáctidenní (resp. desetidenní) tematicky zaměřené turnusy.

Prázdninový provoz – od 7-16 hodin.

Zdravá školka je mimo provoz ve dnech státních svátků, v období letních prázdnin mimo 6 týdnů – viz výše a v období Vánoc dle prázdninových standardů pro základní a střední školy.

8 Zdravá školka a rodiče

Primární zodpovědnost za vzdělání dětí je v rukou rodičů. Velmi si vážíme jejich důvěry, pokud nám svěří své dítě.

Do školky přijímáme děti zpravidla od 3 let. Mladší děti přijímáme po důkladném zvážení (dítě by mělo být dostatečně vyzrálé, aby byl pobyt ve školce pro něj přínosem, nikoli újmou).

Rodiče, kteří se rozhodnou pro Zdravou školku, preferují pro výchovu a předškolní vzdělávání svých dětí klidnější rodinnou atmosféru, důraz na etický rozměr výchovy, transparentní koncept s konkrétními aktivitami a laskavý, ale důsledný přístup.

Součástí procesu tvorby prostředí, kde se děti cítí dobře, jsou také aktivity, do kterých se rodiče zapojují. Jde o pedagogickou diagnostiku, konzultace a společné akce pro rodiče s dětmi. Spolupráce školky a rodiny pomáhá dítěti správně nastavit hranice ve výchově a vzájemnou důvěru.

Zdravá školka nyní s rodiči spolupracuje na dvou projektech:

  • „Montessori projekt“ – rodiče vyrábějí pomůcky s dětmi.
  • Vlastní projekt „Domácí čtení“.       

V menším kolektivu očekáváme pevnější vztahy a lepší individuální kontakt učitele a dítěte. Naším cílem jsou vlídné a přátelské vztahy mezi dětmi a učiteli, učiteli a rodiči, mezi dětmi navzájem a mezi učiteli navzájem. Očekáváme úzkou spolupráci školy s rodinou a otevřenou komunikaci.

Pravidelně 1x týdně obdrží rodiče informační e-mail o plánovaných aktivitách, 2x ročně je rodičům předáno písemné slovní hodnocení dítěte.

ZDRAVÁ ŠKOLKA – CHTĚJTE TO NEJLEPŠÍ PRO SVÉ DĚTI