Kritéria a podmínky přijetí 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Zdraví, s.r.o., Na Nivách 311/33, 700 30 Ostrava -Zábřeh (dále jen Zdravá školka) Bc. Kamila Rozehnalová vymezuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí předpokládaný počet dětí, které lze k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce přijmout s ohledem na kapacitu mateřské školy uvedenou ve školském rejstříku.

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka Zdravé školky tato kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2021/2022 

 • Celková kapacita Zdravé školky činí 30 dětí. Děti budou přijímány do dvou samostatných tříd.
 • Ředitelka Zdravé školky si vymezuje pravomoc určit počet dětí ve třídách variabilně v souladu s hygienickými podmínkami. Maximální počet v jedné ze tříd je 19 dětí a minimální počet pro otevření 2. třídy je 5 dětí a maximální do výše uvedené kapacity.
 • Pro školní rok 2021/2022 je možné přijmout nejvýše 21 dětí.
 • Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (termín zápisu) do Zdravé školky na školní rok 2021/2022 je stanoven na den 3. 5. až 14. 5. 2021.
 • Vzhledem k závažné situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 jsou kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 aktuálně upravena mimořádnými opatřeními vlády.
 • Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: Do datové schránky školy (575xqig) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) nebo poštou (rozhodující je datum podání na poštu) a nebo osobním podáním. Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si objednat konkrétní termín (den a čas) e-mailem nebo telefonicky. K osobnímu podání není možné přivést dítě, žádost předá pouze zákonný zástupce za dodržení v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.
 • Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo děti, které do 31.8. 2021 dosáhnou věku pěti let, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona bude k předškolnímu vzdělávání do Zdravé školky přednostně přijato dítě, které do 31. 8. 2021 dosáhlo věku pěti let.
 • V situaci, kdy dle § 34 odst. 1 školského zákona má Zdravá školka dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky; k přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně, pokud to umožní kapacita Zdravé školky po uspokojení žádostí všech zájemců, jejichž děti dovrší 3 let před začátkem školního roku 2021/2022, s přihlédnutím k sociální zralosti dvouletého dítěte.
 • Přednostně budou přijati uchazeči o celodenní docházku.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Ředitelka Zdravé školky může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • K zápisu je nutné přiložit řádně vyplněnou žádost o přijetí s lékařským potvrzením o řádném očkování (pokud se nejedná o dítě, které do 31.8.2021 dosáhne věku pěti let) a rodný list. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit formu Individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2021.
    

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijeti 2021-2022 (pdf)

Ceník 2021/2022 (pdf) 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2021/2022

 • Řádný termín nástupu do Zdravé školky je 1.9. 2021.
 • Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Zdravá školka zastoupená ředitelkou má právo být zákonnými zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce informována o údajích o předchozím vzdělávání, o státním občanství, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále o jménu a příjmení zákonného zástupce a místě jeho trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, popř. o adrese pro doručování písemností a telefonického spojení. Tyto zmíněné údaje poskytují rodiče až pro účely školní matriky.
 • V případě, že kapacita Zdravé školky uvedená ve školském rejstříku nebude naplněna v rámci zápisu pro školní rok 2021/2022, lze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce v tzv. dodatečném zápisu, jehož termín je stanoven na čtvrtek 26.8. 2021 od 8:00 – 16:00.
 • V případě, že i po dodatečném zápisu nebude kapacita Zdravé školky naplněna nebo se uvolní místo ve Zdravé školce v průběhu školního roku 2020/2021, lze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání v průběhu aktuálního školního roku.
 • V rámci rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce v průběhu školního roku budou aplikovány podmínky a kritéria zápisu pro školní rok 2021/2022 obdobně.
 • Kritéria jsou součástí spisu o správním řízení.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (kódem). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu do budovy) a na webových stránkách školy www.zdravaskolka.cz v záložce Zápis, a to po dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst., 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vyhotovení.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních rukou. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky Zdravé školky.

 

Ostrava, dne 14. 4. 2021     Bc. Kamila Rozehnalová, ředitelka

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2020/2021 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola