Kritéria a podmínky přijetí 2019/2020

Ředitelka MŠ Zdraví, s.r.o., Na Nivách 311/33, 700 30 Ostrava -Zábřeh (dále jen Zdravá školka) Bc. Kamila Rozehnalová vymezuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí předpokládaný počet dětí, které lze k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce přijmout s ohledem na kapacitu mateřské školy uvedenou ve školském rejstříku.

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka Zdravé školky tato kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2019/2020 

 • Celková kapacita Zdravé školky činí 30 dětí. Děti budou přijímány do dvou samostatných tříd, přičemž kapacita jedné třídy je 15 dětí.
 • Ředitelka Zdravé školky si vymezuje pravomoc zvýšit počet dětí v jedné třídě, a to až na 18 dětí, pokud druhá třída nebude naplněna v minimálním počtu 4 děti.
 • Pro školní rok 2019/2020 je možné přijmout nejvýše 22 dětí.
 • Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (termín zápisu) do Zdravé školky na školní rok 2019/2020 je stanoven na den 13. a 14. 5. 2019 od 8:00 – 16:00 hodin v budově Zdravé školky, ul. Na Nivách 311/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
 • Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo děti, které do 31.8. 2019 dosáhnou věku pěti let, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona bude k předškolnímu vzdělávání do Zdravé školky přednostně přijato dítě, které do 31.8. 2019 dosáhlo věku pěti let.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky; k přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně, pokud to umožní kapacita Zdravé školky po uspokojení žádostí všech zájemců, jejichž děti dovrší 3 let před začátkem školního roku 2019/2020, s přihlédnutím k sociální zralosti dvouletého dítěte.
 • Přednostně budou přijati uchazeči o celodenní docházku.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Ředitelka Zdravé školky může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • K zápisu je nutno přinést řádně vyplněnou žádost o přijetí s lékařským potvrzením o řádném očkování (pokud se nejedná o dítě, které do 31.8.2019 dosáhne věku pěti let) a rodný list.

 

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijeti 2019-2020 (pdf)

Žádost o přijeti individuální 2019-2020 (pdf)

Ceník 2019/2020 (pdf) 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2019/2020

 • Řádný termín nástupu do Zdravé školky je 1.9. 2019.
 • Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Zdravá školka zastoupená ředitelkou má právo být zákonnými zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce informována o údajích o předchozím vzdělávání, o státním občanství, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále o jménu a příjmení zákonného zástupce a místě jeho trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, popř. o adrese pro doručování písemností a telefonického spojení. Tyto zmíněné údaje poskytují rodiče až pro účely školní matriky.
 • V případě, že kapacita Zdravé školky uvedená ve školském rejstříku nebude naplněna v rámci zápisu pro školní rok 2018/2019, lze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce v tzv. dodatečném zápisu, jehož termín je stanoven na 26.8. 2019 od 8:00 – 16:00.
 • V případě, že i po dodatečném zápisu nebude kapacita Zdravé školky naplněna nebo se uvolní místo ve Zdravé školce v průběhu školního roku 2019/2020, lze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání v termínu vždy k 1., 15. a 30. dni v daném měsíci.
 • V rámci rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve Zdravé školce v průběhu školního roku budou aplikovány podmínky a kritéria zápisu pro školní rok 2019/2020 obdobně.
 • Kritéria jsou součástí spisu o správním řízení.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (kódem). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu do budovy) a na webových stránkách školy www.zdravaskolka.cz v záložce Zápis, a to po dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst., 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vyhotovení.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních rukou. Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky Zdravé školky.

 

Ostrava, dne 11.3. 2019     Bc. Kamila Rozehnalová, ředitelka

Slideshow

Aktuality

Zde k dispozici téma týdne.

Zdravá školka byla na návštěvě v Prima škole, které tímto děkujeme za spolupráci!

Připravujeme aktualizaci stránek. Prosíme o shovívavost se současnou podobou webu.

Zápis dětí

Zápis do ZDRAVÉ ŠKOLKY pro školní rok 2018/2019 probíhá průběžně po předchozí dohodě průběžně.

Kritéria pro přijetí dětí naleznete ZDE.

Další informace naleznete na úřední desce v hlavním menu.

Nevíte, kam do 1. třídy?
DOPORUČUJEME

Prima škola